KVKK Aydınlatma Metni


    MARTEK ENDÜSTRİ MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (MARTEK) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, MARTEK'in aydınlatma yükümlülüğü (KVKK madde 10) bulunduğundan, www.martek.com.tr uzantılı internet sitesini (“Site”) ziyaret etmeniz veya mobil web uygulamaları (“Mobil Web”) ile kullanmanız halinde verilerinizin işlenmesi ile veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçıyla Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni oluşturulmuştur.


1.Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği


    6698 sayılı KVKK uyarınca, www.martek.com.tr ile paylaştığınız kişisel verileriniz, MARTEK tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.


2.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri


    Paylaştığınız kişisel veriler,

 •     Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için;
 •   Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için;
 •   Reklam tercihlerini analiz etmek için,

6698 sayılı KVKK'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.


3.Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme


    Yukarıda belirtilen amaçlarla, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, www.martek.com.tr ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta www.martek.com.tr altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

    Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz “www.martek.com.tr” adresinde yer alan Çerez Politikası olup, şu anda okuduğunuz “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nın bir parçasını oluşturmaktadır.


4.Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli


    Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda MARTEK tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda MARTEK'in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1), (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


5.KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz


    www.martek.com.tr, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayımlanmıştır fakat bu tarihten önce depoladığımız bir kişisel veri bulunmamaktadır.


6.Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması


    MARTEK , kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.


7.Kişisel Veri Sahibinin Hakları


    6698 sayılı KVKK 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir:


 •   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 •   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 •   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 •  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 •  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 •  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

8.İletişim ve Başvuru Yöntemi


    6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya dijital ortamdan MARTEK'e iletebilirsiniz. Bu çerçevede MARTEK’e 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

    Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;


 •   www.martek.com.tr adresindeki Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Atatürk Mah. 78 sokak No:10 35170 Ulucak / Kemalpaşa / İzmir / Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden veya noter aracılığıyla iletebilirsiniz.
 •   5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra info@martek.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

    MARTEK iletilen talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak olumlu/olumsuz sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ; MARTEK , ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

    MARTEK tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin Aydınlatma Metninin tamamını okuduğunuzu, anladığınızı ve MARTEK'in kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildiğinizi, ayrıca web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, www.martek.com.tr ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce www.martek.com.tr’ye başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.